Data Demografi

Print

PROFAIL DAERAH BAGI TAHUN 2015/ 2016

 

1.0 DATA DEMOGRAFI (Sumber : Jabatan Perangkaan Malaysia)

1.1 Kedudukan dan Penduduk (Banci 2010):

1.1.1 Daerah : PITAS

1.1.2 Keluasan (km persegi) : 141,935 hektar

1.1.3 Topografi (sila lihat lampiran A peta daerah)- (Sumber : Jabatan Tanah dan Ukur):

1.1.4 Penduduk (Banci 2010): 38,764 orang

1.1.5 Jumlah penduduk keseluruhan: 38,764 orang

1.1.6 Bilangan penduduk mengikut suku kaum (isi jadual 1 di bawah)

Suku Kaum

Jumlah

% (Peratus)

Melayu

681

1.82

Kadazan/ Dusun

5,830

15.6

Bajau

4,055

10.8

Murut

101

0.3

Cina

350

0.9

India

28

0.07

Lain-lain

257

0.7

Bumiputera lain

26,177

69.8

Jadual 1: Bil. penduduk mengikut suku kaum

1.1.7 Bilangan lelaki : 19,494 Bilangan perempuan : 19,270

1.1.8 Bilangan penduduk beragama :

a. Islam : 18, 626

b. Kristian : 18, 063

c. Budha : 103

d. Lain-lain agama (sila nyatakan):

- Konfusianisme, Tao dan Puak/ Suku/ Folk/ agama tradisi lain orang cina : 3

- Lain-lain agama: 391

- Tiada Agama: 375

- Tidak diketahui: 247

 

 

 

 

 

 

1.2 Pekerjaan :

1.2.1 Bilangan penduduk yang bekerja: 12, 275

1.2.2 Bilangan penduduk yang tidak bekerja: 26,489

1.2.3 Pecahan penduduk yang bekerja mengikut pekerjaan: ( isi jadual 2)

Jenis Pekerjaan

Jumlah

% (Peratus)

Sektor kerajaan

1,081

9

Sektor swasta

850

7

Bekerja sendiri

10,211

83

Lain-lain

133

1

 

Jadua