Misi, Visi, Teras Strategik, Objektif

Misi, Visi, Teras Strategik, Objektif

Sample project image

Sample project image

Sample project image
Visi

Meningkatkan taraf hidup komuniti nelayan dan kesejahteraaan negeri melalui amalan perikanan yang lestari.

Misi

Menjadi organisasi peneraju dalam membangunkan komuniti nelayan dan pembangunan industri perikanan.

Teras Strategik
TERAS 1. Pengukuhan Organisasi Berprestasi Tinggi.
TERAS 2. Pengukuhan Penglibatan Dan Pembangunan Kumpulan Sasaran.
TERAS 3. Pemantapan Penggunaan Teknologi Baharu.
TERAS 4. Penjanaan Kekayaan.

Objektif Kualiti Ko-nelayan

1. Akaun & Kewangan
 1. Menyediakan Penyata Kewangan Tahunan yang lengkap dan teratur mengikut garis panduan yang ditetapkan oleh Jabatan Audit Negara bagi tujuan mendapat SIJIL BERSIH.
 2. Memastikan tuntutan pembayaran diproses dalam tempoh sepuluh (10) hari bekerja sekiranya dokumen tuntutan adalah lengkap dan teratur.
 3. Memproses tuntutan perjalanan kakitangan dalam tempoh sepuluh (10) hari bekerja selepas menerima dokumen lengkap bermula pada setiap 1 haribulan.

2. Sumber Manusia
 1. Mensasarkan semua kakitangan KO-NELAYAN menghadiri kursus/latihan/bengkel selama lima (5) hari dalam tempoh satu (1) tahun.

3. Projek Ternakan Ikan Dalam Sangkar, Trayong
 1. Memastikan pencapaian pendapatan projek tidak KURANG 75% dari sasaran yang ditetapkan berasaskan satu kitaran lengkap penternakan.

4. Audit Dalam
 1. Melaksanakan program audit dalaman dua (2) kali dalam tempoh satu (1) tahun.

5. Teknologi Maklumat
 1. Memastikan aduan masalah komputer dikenalpasti dalam tempoh tiga (3) hari.

6. Pemantauan Pelaksanaan Projek
 1. Melaksanakn program pemantaun projek secara empat (4) kali setahun

7. Perkhidmatan Nelayan
 1. Mensasarkan pencapaian kewangan dan fizikal bagi Skim Kredit KO-NELAYAN tidak kurang dari 80% setiap tahun.
 2. Mensasarkan pencapaian kewangan dan fizikal bagi projek pembangunan infrastruktur asas tidak kurang dari 100% setiap tahun.
 3. Mensasarkan kutipan bayaran balik pinjaman Skim Kredit KO-NELAYAN sekurang-kurangnya RM1.5 juta setahun.

8. KATC
 1. Melaksanakan sekurang-kurangnya sepuluh (10) kursus Upskiling KATC dalam setahun.
 2. Mensasarkan skor penilaian penceramah sekurang-kurangnya tujuh (7) markah purata bagi setiap ceramah yang disampaikan.

9. Pengurusan Risiko
 1. Melaksanakan analisis dan penilaian Pelan Pengurusan Risiko KO-NELAYAN setiap enam (6) bulan.