KENYATAAN MEDIA

Y.A.B. KETUA MENTERI SABAH

MERANGKAP PENGERUSI

MESYUARAT MAJLIS TINDAKAN NEGERI (MTNg) SABAH

SEMASA MESYUARAT BIL 2/2008,  PADA 11 NOVEMBER 2008.

 

Berdasarkan Kajian Separuh Penggal Rancangan Malaysia Kesembilan, Kerajaan menyasarkan pertumbuhan purata sebanyak enam peratus setahun untuk tempoh tiga  tahun akan datang iaitu sehingga 2010 dan telah menetapkan sasaran untuk setiap Teras Misi Nasional. Pencapaian sasaran ini bergantung kepada sejauh mana kapasiti dan potensi kita digerakkan sepenuhnya untuk menjana pertumbuhan yang maksima.

 

Walaubagaimanapun, cabaran untuk mencapai sasaran tersebut begitu meruncing berikutan dengan perkembangan semasa yang semakin mencabar khususnya ekoran kelembapan ekonomi global. Keadaan ini sudah tentu memberi kesan kepada permintaan barangan.  Di samping itu, tekanan inflasi yang kini berada di tahap tertinggi iaitu pada kadar 8.5 peratus menyebabkan kenaikan harga bahan mentah dan makanan yang sudah tentu memberi kesan kepada usaha kita untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

 

Meskipun kita menghadapi pelbagai cabaran, namum Kerajaan komited untuk meneruskan dan meningkatkan lagi perkhidmatan dan pembangunan kepada rakyat sepertimana yang telah dirancang.  Bagi memastikan kita berada di landasan yang betul dan mencapai sasaran pembangunan seperti yang ditetapkan, kita mestilah mengambil langkah-langkah yang jitu untuk menangani cabaran semasa.

 

Dalam hubungan ini, saya sekali lagi menyeru semua pihak agar terus berusaha gigih, berkerja keras dan berkerjasama dengan Kerajaan. Di samping itu, kita juga perlu melakukan perubahan melalui penjanaan idea-idea baru dan inovasi untuk menangani cabaran semasa yang menjadikan tahun ini dan tahun-tahun yang mendatang sebagai satu tempoh masa yang cukup mencabar.

 

Saya berterima kasih kepada Kerajaan Persekutuan yang sentiasa prihatin  terhadap  keperluan negeri Sabah dan diberikan perhatian khas dalam bentuk peruntukan tambahan.  Seperti yang kita maklum bahawa sejumlah 1 bilion ringgit telah diperuntukkan bagi negeri Sabah sebagai peruntukan tambahan untuk projek pembangunan infrastruktur asas. Dengan peruntukan tambahan ini membolehkan kita memberi fokus khususnya untuk meningkatkan lagi pembangunan infrastruktur asas di luar bandar dan menjamin kesejahteraan rakyat.

                   

Di bawah Kajian Separuh Penggal Rancangan Malaysia Kesembilan, negeri Sabah telah mendapat peruntukan tambahan sebanyak RM3.67 bilion iaitu RM3.20 bilion bagi Peruntukan Pembangunan dan RM0.47 bilion peruntukan Inisiatif Pembiayaan Swasta (PFI).  Siling peruntukan terkini berdasarkan kepada Notis Perubahan Unit Perancang Ekonomi (EPU), Jabatan Perdana Menteri sehingga 31 Oktober 2008 adalah sebanyak RM19.286 bilion meliputi RM18.861 bilion peruntukan pembangunan dan RM1.720 bilion peruntukan Inisiatif Pembiayaan Swasta (PFI).

 

Bilangan projek RMKe9 adalah sebanyak 4,935 projek. Daripada jumlah tersebut sebanyak 4,792 projek di bawah peruntukan pembangunan. Manakala PFI pula adalah sebanyak 143 projek.

 

Prestasi perbelanjaan berdasarkan kepada Siling Peruntukan Pembangunan RMKe9 bagi negeri Sabah untuk tempoh tahun 2006 sehingga 31 Oktober 2008 ialah sebanyak RM9,406 bilion atau 49.87 peratus. Secara tahunannya pada tahun 2006, perbelanjaan yang direkodkan ialah sebanyak RM3.85 bilion (87.49 peratus daripada peruntukan sebanyak RM4.40 bilion). Tahun 2007 pula sebanyak RM3.905 bilion (79.06 peratus) daripada peruntukan sebanyak RM4.939 bilion. Manakala bagi tahun 2008 iaitu sehingga 31 Oktober 2008, sebanyak RM1.65 bilion (46.3 peratus) telah dibelanjakan daripada peruntukan sebanyak RM3.563 bilion.

 

Secara keseluruhannya, peratus prestasi perbelanjaan RMKe9 bagi negeri Sabah melebihi prestasi Nasional sebanyak 4.67 peratus iaitu 49.87 peratus bagi negeri Sabah berbanding 45.2 peratus bagi peringkat Nasional. Meskipun begitu, ini tidak bermakna semua pihak boleh berada dalam keadaan selesa.  Sebaliknya, kita perlu melipatgandakan lagi usaha supaya semua peruntukan bagi negeri Sabah dibelanjakan dengan cekap dan sepenuhnya.  Ini bagi memastikan agar program-program pembangunan dan usaha-usaha membela nasib rakyat terutamanya masyarakat  di luar bandar akan terus ditingkatkan.