• Memastikan perancangan, pelaksanaan, penyelarasan dan pemantauan program Pembangunan Luar Bandar Daerah secara efsien, teratur dan berkesan selaras dengan halatuju Pembangunan Negara.

  • Memastikan perancangan Pembasmian kemiskinan secara berkesan untuk mencapai pensifaran kemiskinan di Daerah Pitas.

  • Memastikan pembahagian sosioekonomi kepada penduduk Daerah Pitas secara keseluruhan.