Fungsi Jabatan - Bahagian Tanah

Bahagian Tanah

Bahagian ini diketuai oleh seorang Penyelia Pejabat Tanah. Kakitangan di Bahagian ini adalah di bawah kawalan Jabatan Tanah dan ukur. Pegawai Daerah dan Penolong Pegawai Daerah (Pentadbiran) terlibat dalam pentadbiran tanah di peringkat daerah sebagai Penolong Pemungut Hasil Tanah. Tugas-tugas dan tanggungjawab di bahagian ini adalah seperti berikut:

  • Memproses permohonan tanah
  • Memproses PengambilanTanah
  • Memproses Pindah milik, penggadaian tanah dan Penyerahan Tanah
  • Membuka doket serta memproses 'Land Enquiries'
  • Memproses Pendaftaran Geran Tanah (NT/ FR)
  • Memproses Permohonan tuntut Waris (Geran Tanah)
  • Memproses Permohonan dan pendaftaran TOL (Lesen Duduk Sementara)
  • Memungut Cukai-Cukai Tanah
  • Memproses Pewartaan Tanah Simpanan Kerajaan