Fungsi Berkanun Yang Lain

Fungsi Berkanun Yang Lain

Pegawai Daerah juga terlibat dalam pentadbiran undang-undang seperti:

 • Maintenance Ordinance 1959
 • Statutory Declaration Ordinance Cap. 138
 • Road Vehicle Ordinance
 • Defination of Natives Ordinance
 • Administration of Natives and Small Estates Ordinance Cap.1
 • Auctioner Ordinance Cap.9
 • Agricultural Pest Ordinance Cap.4
 • Burial Ordinance Cap.19
 • Cattle, Grazing and Pounds Ordinance cap.31
 • Akta Kawalan Bekalan 1961
 • Adoption Ordinance; dan
 • Law Reform (Marriage and Divorce)Act. 1976


Kepimpinan

Pegawai Daerah memberikan kepimpinan kepada agensi-agensi kerajaan dan Badan-badan Sukarela di samping menjadi pengerusi pelaksanaan kepada setiap majlis dan perayaan rasmi kerajaan di peringkat daerah.

Penutup

Fungsi dan peranan Pejabat Daerah telah bertambah atas faktor-faktor berikut:-

 • Pertambahan Beban Tugas
 • Pertambahan penduduk setiap daerah
 • Pertambahan penduduk tempatan bermakna pertambahan bilangan kawalan dan tanggungjawab yang bukan sahaja meningkat dari segi jumlah kerja (work volume) juga complexitnya kerana pegawai Daerah terpaksa menyelesaikan masalah-masalah lebih ramai penduduk.
 • Pertambahan kawasan pilihanraya
 • Telah memberi korelasi langsung dari segi pertambahan aktiviti dan tugas pentadbiran daerah dalam pembangunan sosial ekonomi.
 • Penubuhan Agensi Kerajaan Yang Baru
 • Penubuhan agensi baru atau perkembangan bidang kawalan dan tanggungjawab agensi yang sedia wujud akan bermakna pertambahan bidang kawalan bagi Pegawai Daerah kerana Kementerian atau jabatan baru akan memerlukan kerjasama Pegawai Daerah dari segi mendapatkan input dalam pencapaian objektif masing-masing.

Pentadbiran Luar Bandar

Pentadbiran Luar bandar

Pegawai Daerah dilantik sebagai Timbalan Pengerusi dan Penolong Pegawai Daerah (Pembangunan) sebagai setiausaha Jawatankuasa Pentadbiran Luar Bandar untuk menguruskan pemilihan / pelantikan Ketua Daerah / Ketua Anak Negeri / Pemimpin masyarakat Cina / Wakill Ketua Anak Negeri dan Ketua Kampung.

Pentadbiran Mahkamah Anak Negeri

Pegawai Daerah mendengar rayuan daripada Mahkamah Anak Negeri serta memeriksa semula kes-kes keputusan-keputusan Mahkamah Anak Negeri menurut kehendak “Native Court Ordinance Cap.86”

Pelesenan

Pegawai Daerah dan Penolong Pegawai Daerah (Pentadbiran) bertindak sebagai pihak berkuasa pelesenan untuk mengeluarkan lesen-lesen seperti berikut:

 • Lesen Perniagaan
 • Lesen Minuman Keras (Setelah diluluskan oleh Lembaga Perlesenan Eksais) menurut kehendak Akta Eksais 1976.


Pendaftaran

Pegawai Daerah Tambunan terlibat dalam urusan Pendaftaran Negara sebagai Pengerusi Tribunal Perkahwinan peringkat Daerah.

Urusan Pilihanraya

Pegawai Daerah bertindak sebagai Timbalan Pegawai Pendaftaran bagi Kawasan Parlimen P157 dan juga Pegawai Pengurus Pilihanraya bagi Pilihanraya Dewan Undangan Negeri N. 32 Tambunan dan Timbalan Pegawai Pengurus bagi Pilihanraya Parlimen P.180 Keningau.

Urusan Banci Penduduk

Pegawai Daerah bertindak sebagai Penolong Persuruhjaya Banci bagi Gerakan Banci Penduduk dan Perumahan Malaysia.

Tugas-Tugas Pegawai Daerah

TUGAS-TUGAS PEGAWAI DAERAH

Peranan dan fungsi Pejabat Daerah seperti yang dinyatakan di atas , adalah dicerminkan oleh tugas-tugas yang dikendalikan oleh Pegawai Daerah yang merangkumi fungsi-fungsi seperti berikut:

Pentadbiran Am dan Kewangan

 • Pungutan Hasil
 • Perakaunan
 • Pengurusan Pejabat
 • Hal-hal Perjawatan Kakitangan
 • Urusan Protokol dan Istiadat
 • Keselamatan
 • Tawaran dan Sebutharga
 • Urusan Stor

Pentadbiran Pembangunan

 • Pentadbiran JKKK
 • Perancangan Projek-Projek pembangunan
 • Intergrasi aktiviti-aktiviti pembangunan dan laporan kemajuan projek-projek kecil luar bandar
 • Pengawalan dan pemeriksaan kemajuan pelaksanaan projek-projek kecil luar bandar

Pembasmian kemiskinan

 • Mengumpul maklumat ketua Isi Rumah Termiskin
 • Merancang aktiviti pembasmian kemiskinan; dan
 • Mempastikan pelaksanaan Program Desa Wawasan dan gerakan Desa Wawasan berjalan dengan jayanya

Pengurusan Sumber Manusia

Pengurusan sumber Manusia

 • Mendaftarkan pencari kerja dan menyediakan maklumat lengkap mengenai pencari kerja di daerah
 • Menguruskan program-program kerjaya

Pentadbiran Tanah

Pegawai Daerah dan Penolong Pegawai Daerah Pentadbiran bertindak sebagai Penolong Pemungut Hasil Tanah dalam urusan pentadbiran Tanah di peringkat daerah untuk menguatkuasakan Undang-Undang seperti berikut :

 • Undang-Undang Tanah Cap.68
 • Undang-Undang pengambilan Tanah Cap.69

Pentadbiran kerajaan Tempatan

Pegawai Daerah bertindak sebagai pengerusi Majlis Daerah dalam urusan pentadiran Majlis Daerah untuk menguatkuasakan Undang-Undang berikut:

 • Pelbagai Undang-Undang Kecil (By-laws Majlis Daerah);
 • Standing Orders Majlis Daerah
 • Ordinan Kerajaan Tempatan
 • Ordinan Perancang Bandar dan Wilayah Cap.41

Pentadbiran Kehakiman (Mahkamah Majistret)

Pegawai Daerah, Penolong Pegawai Daerah (Pentadbiran) dan Penolong Pegawai Daerah (Pembangunan) dilantik sebagai “Ex-Officio Second Class Majistrate” untuk menjalankan tugas-tugas seperti berikut:

 • Pembicaraan kes-kes ‘minor offences’
 • Menandatangani “Remand warrant
 • Mendatangani Waran penjara (Commit to prison)
 • Mendatangani waran masuk “mental asylum”
 • Mengendos atau mengesahkan surat-surat akuan/ surat sumpah dan surat-surat perjanjian dan sebagainya

Bahagian Tanah

Bahagian ini diketuai oleh seorang Penyelia Pejabat Tanah. Kakitangan di Bahagian ini adalah di bawah kawalan Jabatan Tanah dan ukur. Pegawai Daerah dan Penolong Pegawai Daerah (Pentadbiran) terlibat dalam pentadbiran tanah di peringkat daerah sebagai Penolong Pemungut Hasil Tanah. Tugas-tugas dan tanggungjawab di bahagian ini adalah seperti berikut:

 • Memproses permohonan tanah
 • Memproses PengambilanTanah
 • Memproses Pindah milik, penggadaian tanah dan Penyerahan Tanah
 • Membuka doket serta memproses 'Land Enquiries'
 • Memproses Pendaftaran Geran Tanah (NT/ FR)
 • Memproses Permohonan tuntut Waris (Geran Tanah)
 • Memproses Permohonan dan pendaftaran TOL (Lesen Duduk Sementara)
 • Memungut Cukai-Cukai Tanah
 • Memproses Pewartaan Tanah Simpanan Kerajaan
Notis Penafian

Pihak Pejabat Daerah Tambunan tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang kerugian atau kerosakan yang dialami disebabkan penggunaan sebarang maklumat yang terdapat di dalam laman web ini.

 

 

Pelawat
Malaysia 61.7% Malaysia
United States 33.0% USA

Total:

39

Countries
020931
Today: 2
This Week: 7
This Month: 78
Alamat Perhubungan

Alamat : 

Pejabat Daerah Tambunan,
Peti Surat No.25,
89657 Tambunan, Sabah.

No.Tel : 087-774225 - Peg.Daerah
               087-771800 (PABX)

No.Fax : 087-773122