Copyright 2020 - Majlis Daerah Kota Belud
 •  Menjalankan rondaan biasa atau berkala di seluruh kawasan pentadbiran PBT
 • ·        Menjalankan pemantauan ke atas semua peraturan dan dasar yang telah ditetapkan oleh PBT
 • ·        Merancang dan melaksanakan tindakan penguatkuasaan mengikut peruntukan undang-undang seperti:-

-                       Mengeluarkan notis amaran ke atas suatu kesalahan supaya Orang Kena Notis mematuhi arahan notis;

-                       Mengkompaunkan suatu kesalahan yang bersalah di bawah undang-undang yang dikuatkuasakan oleh Pihak Berkuasa Tempatan;

-                       Melaksanakan tindakan sita ke atas sebarang pelanggaran undang-undang yang dikuatkuasakan oleh Pihak Berkuasa Tempatan;

-                       Membuat penggeledahan untuk mendapatkan bukti kukuh bagi tujuan pendakwaan di mahkamah; dan

-                       Membantu melaksanakan tindakan penutupan premis ke atas sebarang perlanggaran syarat dan undang-undang yang dikuatkuasakan oleh Pihak Berkuasa Tempatan

 • ·        Memberi khidmat nasihat kepada orang awam berkaitan penguatkuasaan undang-undang yang dikuatkuasakan oleh Pihak Berkuasa Tempatan;
 • ·        Membuat kawalan dan menguatkuasakan perintah atau undang-undang yang berkaitan dengan kesalahan tempat letak kereta dan kawalan lalulintas;
 • ·        Memberi bantuan escort/mengiring kepada lain-lain jabatan dalaman;
 • ·        Menyiasat dan mengambil tindakan ke atas sebarang aduan dalaman dan luaran yang berkaitan dengan penguatkuasaan;
 • ·        Merancang dan melaksanakan pemeriksaan biasa dan berkala ke atas penjaja, gerai, premis perniagaan dan perindustrian dalam aspek  penguatkuasaan;
 • ·        Membuat kawalan bagi mencegah aktiviti vandalism di kawasan taman dan tempat-tempat dalam kawasan pentadbiran Pihak Berkuasa Tempatan;
 • ·        Membuat kawalan dan pemantauan ke atas sebarang aktiviti pembuangan sampah haram dan pembakaran terbuka di kawasan Pentadbiran Pihak   Berkuasa Tempatan;
 • ·        Menguatkuasakan sebarang perlanggaran undang-undang berkaitan halangan dan kotoran di tempat-tempat awam;
 • ·        Menguruskan barang-barang sitaan
 • ·        Menguruskan hal-hal berkaitan pentadbiran dan perkhidmatan termasuklah surat-menyurat, pengurusan fail dan rekod, cuti, kelakuan dan tatatertib,   kursus dan kompetensi, pengurusan kompaun dan pengurusan kertas siasatan;

NOTIS PENAFIAN

MAJLIS DAERAH KOTA BELUD

MAKLUM BALAS