Laman Web Rasmi Bahagian Istiadat & Protokol
Jabatan Ketua Menteri

Polisi Hak Cipta

Semua bahan termasuk kandungan, maklumat, teks, imej, grafik, aplikasi, fail suara, fail video, susunan strukturnya, kod sumber serta semua aspek yang lain adalah hak cipta Bahagian Istiadat dan Protokol, Jabatan Ketua Menteri Sabah kecuali dinyatakan sebaliknya.

Tiada mana-mana bahagian dalam portal ini akan diubah, disalin, diedar, dihantar semula, disiar, dipamer, dihasilkan semula, diterbit, dilesen, dipindah, dijual atau diperdagang dengan apa cara sekalipun tanpa mendapat kebenaran secara bertulis terlebih dahulu daripada Bahagian Istiadat dan Protokol, Jabatan Ketua Menteri Sabah.